Văn bản của Phòng GD Lý Nhân


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông  90k v. 2 03:44, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở  167k v. 1 03:45, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
QĐ 51/2008/QĐ-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh   59k v. 2 03:47, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định về sổ sách chuyên môn đối với tổ chuyên môn và cá nhân năm học 2011-2012  134k v. 1 08:04, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
Comments