Văn bản khác


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Âm nhạc 2011-2012  72k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Công nghệ 2011-2012  235k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Công dân 2011-2012  68k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Hóa 2011-2012  173k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Lịch sử 2011-2012  265k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Mỹ thuật 2011-2012  183k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Ngữ văn 2011-2012  269k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Toán 2011-2012  552k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Vật lý 2011-2012  239k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Địa lý 2011-2012  313k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Sinh học 2011-2012  377k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn Thể dục 2011-2012  150k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Phân phối chương trình môn tiếng Anh 2011-2012  459k v. 2 07:52, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Âm nhạc THCS 2011-2012  1388k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Công nghệ THCS 2011-2012  237k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Địa lý THCS 2011-2012  113k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Giáo dục công dân THCS 2011-2012  86k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Hóa học THCS 2011-2012  111k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Mỹ thuật THCS 2011-2012  184k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Ngữ văn THCS 2011-2012  113k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Lịch sử THCS 2011-2012  175k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Thể dục THCS 2011-2012  57k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Toán THCS 2011-2012  151k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Sinh học THCS 2011-2012  111k v. 2 08:02, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Anh văn THCS 2011-2012  72k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Vật lý THCS 2011-2012  142k v. 2 08:01, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
Comments