NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
- Năm học 1993-1994:
- Năm học 1994-1995:
- Năm học 1995-1996:
- Năm học 1996-1997:
- Năm học 1997-1998:
- Năm học 1998-1999:
- Năm học 1999-2000:
- Năm học 2000-2001:
- Năm học 2001-2002:
- Năm học 2002-2003:
- Năm học 2003-2004:
- Năm học 2004-2005: Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi xuất sắc
- Năm học 2005-2006: Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi
- Năm học 2006-2007: Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi xuất sắc
- Năm học 2007-2008: Đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi xuất sắc
- Năm học 2008-2009: Đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi xuất sắc
- Năm học 2009-2010: Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcDANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯỜNG THCS NAM CAO
Năm học 2016-2017
 

Họ và tên

 Đỗ Thị Khánh Huệ

 

 

Họ và tên

 Hoàng Thị Minh Hòa

Chức vụ

 Tổ trưởng

Chức vụ

 Tổ phó

Năm sinh

 28/11/1969

Năm sinh

 26/06/1977

Nơi sinh

 Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

1990

Vào ngành

 1998

Về trường

 01/9/1993

Về trường

 01/9/2004

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Văn

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Văn

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh.

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

 

    

Họ và tên

 Phạm Văn Phan

 

 

Họ và tên

 Lê Thị Thanh

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 20/05/1957

Năm sinh

 15/11/1959

Nơi sinh

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 09/1985

Vào ngành

 1982

Về trường

 01/9/1999

Về trường

 01/9/1994

Trình độ đào tạo

 Cao đẳng Sư phạm Sử

Trình độ đào tạo

 Cao đẳng Sư phạm Anh văn

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

 


Họ và tên

 Trần Thị Quế

 

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Thị Kiều Vân

Chức vụ

 Chủ tịch Công đoàn

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 03/03/1964

Năm sinh

 22/02/1979

Nơi sinh

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/09/1985

Vào ngành

 2000

Về trường

01/9/1993

Về trường

 01/9/2016

Trình độ đào tạo

 Đạị học Sư phạm Văn

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Văn

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

 


Họ và tên

 Nguyễn Tiến Thạnh

 


Họ và tên

 Phạm Thị Minh Tâm

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 02/09/1978

Năm sinh

 02/06/1978

Nơi sinh

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/09/2000

Vào ngành

 01/09/1999

Về trường

 01/9/2001

Về trường

 01/9/2010

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Nhạc

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Anh văn

Thành tích nổi bật

 Lao động Tiên tiến

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

 

 

Họ và tên

 Trần Thị Bích Phượng

 

 

Họ và tên

 Trương Anh Hữu

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 1978

Năm sinh

 24/02/1979

Nơi sinh

 Chân Lý - Lý Nhân - hà Nam

Nơi sinh

 Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/09/1999

Vào ngành

 01/09/1999

Về trường

 01/92006

Về trường

 01/9/2006

Trình độ đào tạo

 Cao đẳng Sư phạm Văn-Địạ

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Anh văn

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Thị Thanh Ngân

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 

Năm sinh

 06/09/1979

Năm sinh

 

Nơi sinh

 Hà Nội

Nơi sinh

 

Trú quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 

Vào ngành

 01/09/2002

Vào ngành


Về trường

 01/9/2009

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Sử

Trình độ đào tạo

 

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Thành tích nổi bật

 

 

 

Họ và tên


 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Năm sinh

 

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Nơi sinh

 

Trú quán

 

Trú quán

 

Vào ngành

 

Vào ngành

 

Về trường

 

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 

Trình độ đào tạo

 

Thành tích nổi bật

 

Thành tích nổi bật

 

 

 


Họ và tên

 

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Năm sinh

 

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Nơi sinh

 

Trú quán

 

Trú quán

 

Vào ngành

 

Vào ngành

 

Về trường

 

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 

Trình độ đào tạo

 

Thành tích nổi bật

 

Thành tích nổi bật