NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
- Năm học 1993-1994:
- Năm học 1994-1995:
- Năm học 1995-1996:
- Năm học 1996-1997:
- Năm học 1997-1998:
- Năm học 1998-1999:
- Năm học 1999-2000:
- Năm học 2000-2001:
- Năm học 2001-2002:
- Năm học 2002-2003:
- Năm học 2003-2004:
- Năm học 2004-2005: Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi
- Năm học 2005-2006: Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi
- Năm học 2006-2007: Đạt danh hiệu Tổ lao động giỏi
- Năm học 2007-2008: Đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi xuất sắc
- Năm học 2008-2009: Đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi xuất sắc
- Năm học 2009-2010: Đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi xuất sắc


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THCS NAM CAO
Năm học 2016-2017
 

Họ và tên

 Trần Thị Thu Thủy

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ

 Tổ trưởng

Chức vụ

  Tổ phó

Năm sinh

 14/01/1975

Năm sinh

 04/07/1979

Nơi sinh

 Tiên Tân - Duy Tiên - Hà Nam

Nơi sinh

 Nhân Khang-Lý Nhân-Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/09/1994

Vào ngành

 01/09/2000

Về trường

 1994

Về trường

 2011

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Toán

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Tin

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

 

     

Họ và tên

 Nguyễn Thị Chiến

 

 

Họ và tên

 Trần Thị Bích Vân

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 01/11/1962

Năm sinh

 10/04/1965

Nơi sinh

 Nhân Khang-Lý Nhân-Hà Nam

Nơi sinh

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Nhân Khang-Lý Nhân-Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/10/1984

Vào ngành

 01/09/1987

Về trường

 1996

Về trường

 1993

Trình độ đào tạo

 Cao đẳng Sư phạm Lý

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Toán

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

 


Họ và tên

 Phạm Tất Thắng

 

 

Họ và tên

 Trần Văn Long

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 07/07/1974

Năm sinh

 05/03/1976

Nơi sinh

 Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/09/1995

Vào ngành

 01/09/2002

Về trường

 1995

Về trường

 2008

Trình độ đào tạo

 Cao đẳng Sư phạm Thẻ dục

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Hóa

Thành tích nổi bật

 Lao động Tiên tiến

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

 


Họ và tên

 Nguyễn Thị Thanh

 


Họ và tên

 Trần Hải Triều

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 09/11/1977

Năm sinh

 10/09/1979

Nơi sinh

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Xuân Khê - Lý Nhân - hà Nam

Trú quán

 Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/09/1998

Vào ngành

 01/09/2001

Về trường

 2008

Về trường

 2008

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Sinh

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Lý

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

 

 

Họ và tên

 Trần Thị Hòa

 

 

Họ và tên

 Trần Thị Trà My

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 28/10/1980

Năm sinh

 07/09/1980

Nơi sinh

 Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Bình Nghĩa-Bình Lục-Hà Nam

Vào ngành

 01/09/2001

Vào ngành

 01/09/2001

Về trường

 2011

Về trường

 2001

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Toán - Tin

Trình độ đào tạo

  Đại học Sư phạm Toán

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

 

 

Họ và tên

 Trần Thị Thanh Huyền

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Ánh Mai 

Chức vụ

 Giáo viên

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 23/08/1983

Năm sinh

 1976

Nơi sinh

 Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 Chân Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 10/09/2003

Vào ngành

 01/09/1998

Về trường

 2003

Về trường

 01/09/2016

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Hóa

Trình độ đào tạo

 ĐHSP Công nghệ

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Thành tích nổi bật

 Giáo viên giỏi cấp huyện.

 

 

Họ và tên

 

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Năm sinh

 

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Nơi sinh

 

Trú quán

 

Trú quán

 

Vào ngành

 

Vào ngành

 

Về trường

 

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 

Trình độ đào tạo

 

Thành tích nổi bật

 

Thành tích nổi bật

 

 

 


 

Họ và tên

 

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Năm sinh

 

Năm sinh

 

Nơi sinh

 

Nơi sinh

 

Trú quán

 

Trú quán

 

Vào ngành

 

Vào ngành

 

Về trường

 

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 

Trình độ đào tạo

 

Thành tích nổi bật

 

Thành tích nổi bật