PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
CÁC MÔN HỌC ĐANG THỰC HIỆN NĂM HỌC 2015-2016
(Trường THCS Nam Cao năm học 2016-2017 thực hiện song song 2 chương trình giáo dục: Chương trình đại trà cho khối 7,8,9 và chương trình theo mô hình trường học mới (VNEN) cho khối 6, 7)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
  107k v. 1 21:58, 6 thg 12, 2016 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
  125k v. 1 21:59, 6 thg 12, 2016 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  72k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  235k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  269k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  183k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  294k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  68k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  174k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  337k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  379k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
  415k v. 2 02:18, 19 thg 11, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  532k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  239k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  150k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  148k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  155k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  460k v. 2 01:14, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  78k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  71k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  71k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  92k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  88k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  64k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  242k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  81k v. 3 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  15k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  132k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  67k v. 2 01:24, 28 thg 9, 2015 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam