Lịch sử Chi bộ trường THCS Nam Cao

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục đào tạo huyện nhà nói chung và của cả nước nói riêng để đào tạo nhân tài cho công tác công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Tháng 9 năm 1993 trường năng khiếu huyện Lý Nhân được thành lập theo quyết định số  /QĐ-UBND huyện Lý Nhân. Cùng với sự thành lập của trường Chi bộ nhà trường  cũng được thành lập 
Comments