Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn (trang 9)

Phần thứ mười một

Nguyên tắc thu nộp đoàn phí của Đoàn

 

I- Thể lệ:

 

Hàng tháng đoàn viên đóng đoàn phí cho chi đoàn, trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thì được Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xét miễn đoàn phí, trong một thời gian nhất định nhưng không quá 6 tháng.

Chi đoàn có trách nhiệm thu đoàn phí của đoàn viên một tháng một lần.

 

II- Mức đóng đoàn phí của đoàn viên

Thực hiện theo quy định hiện hành, căn cứ vào tình hình thực tế Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét điều chỉnh mức đóng hợp lý.

 

III- Việc trích nộp đoàn phí lên Đoàn cấp trên

 

Các cấp bộ Đoàn từ chi đoàn trở lên đều phải trích nộp đoàn phí lên Đoàn cấp trên. Việc trích nộp quy định như sau:

 

- Mức trích nộp: Từ chi đoàn trở lên, mỗi cấp được giữ lại 2/3 (hai phần ba) và nộp lên Đoàn cấp trên 1/3 (một phần ba) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng hoặc trích nộp của tổ chức Đoàn cấp dưới.

- Thời gian trích nộp:

+ Chi đoàn trích nộp Đoàn phí lên Đoàn cơ sở 1 tháng 1 lần.

+ Đoàn cơ sở, huyện Đoàn và cấp tương đương 3 tháng 1 lần.

+ Tỉnh, thành Đoàn và cấp tương đương trích nộp đoàn phí lên Trung ương Đoàn 1 năm từ 1 đến 2 lần, thời hạn nộp cuối cùng là ngày 30 tháng 12 hàng năm.

 

Hướng dẫn này được phổ biến trong toàn Đoàn để thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp các cấp bộ Đoàn đề xuất để Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét sửa đổi bổ sung.