DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN BỔ SUNG VỀ TRƯỜNG
(Từ năm thành lập trường đến nay)  
 
 STT  Họ và tên  Năm
về trường
 Đơn vị công tác
trước khi chuyển về trường
 Ghi chú
 1        
 2        
 3        
 4        
 5        
 6        
 7        
 8        
 9        
 10        
 11        
 12        
 13        
 14        
 15        
 16        
 17        
 18        
 19        
 20            
 21        
 22        
 23        
 24        
 25        
 26        
 27        
 28        
 29        
 30        
 31        
 32        
 33        
 34        
 35        
 36        
 37        
 38        
 39        
 40