DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN ĐÃ CHUYỂN TRƯỜNG
(Từ ngày thành lập trường đến nay)

STT Họ và tên Năm chuyển đi Đơn vị công tác chuyển đến Ghi chú
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    
 11    
 12    
 13    
 14    
 15    
 16    
 17    
 18    
 19    
 20        
 21    
 22    
 23    
 24    
 25    
 26    
 27    
 28    
 29    
 30    
 31    
 32    
 33    
 34    
 35    
 36    
 37    
 38    
 39    
 40    

<<Quay lại