DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN ĐÃ ĐƯỢC NGHỈ HƯU
(Tính từ ngày thành lập trường đến nay)

STT Họ và tên Năm
nghỉ hưu
 Ghi chú
 1   
 2   
 3