Cách dựng lều trại (trang 3)

Một số lều thông dụng:Nguồn (ST): http://binhphu.info/forum/showthread...u-tr%E1%BA%A1i...